Pravidla soutěží na Facebooku

Obecná pravidla soutěží

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání akce

1. Tento dokument obsahuje pravidla marketingové akce nazvané (dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je obchodní společnost Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k., Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Polsko, REGON: 369459764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dále jen „Organizátor“).

2. Akce probíhá na území celé České republiky (dále jen „Místo konání akce“).

II. Účast v Akci

1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Uživatel“), která se zapojí do Facebook nebo Instagram soutěže a splní dále uvedené podmínky Akce.

III. Podmínky účasti v Akci

1. Akce se lze zúčastnit na základě splnění všech následujících podmínek:

a. Zapojení do soutěže formou zapsání odpovědi na soutěžní otázku do komentáře k soutěžnímu příspěvku.

b. Má profil na Facebook.com a doručovací adresu na území České republiky.

c. Každý uživatel se může do soutěže zapojit pouze jednou.

2. Každý uživatel, který splní všechny podmínky uvedené v odst. III. tohoto článku, má nárok pouze na jeden dárek.

IV. Průběh Akce a dárky

1. Soutěž trvá dobu stanovenou v příspěvku.

2. Soutěžící musí splnit soutěžní úkoly určené v příspěvku.

3. Výhra/y je/jsou uvedena/y v soutěžním příspěvku.

4. Výherce bude vylosován nezávislou porotou a zveřejněn v komentáři pod soutěžním příspěvkem, a to nejpozději do 5 dnů od ukončení Akce přímo v komentářích pod soutěžním příspěvkem.

5. Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy přes Facebook/Instagram a bude vyzván k zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry, pokud do tří dnů neodpoví, bude vybrán náhradní výherce.

6. Po ukončení termínu konání Akce končí. V průběhu konání Akce si Organizátor vyhrazuje právo na změnu množství a druhu dárků.

7. Výhra bude zaslána na doručovací adresu výherce do 30 dnů od ukončení Akce. Organizátor doručuje dárky na adresu, kterou účastník zaslal prostřednictvím Facebook zpráv. Organizátor neručí za nedoručení, ztrátu nebo poškození dárku během poštovní přepravy.

8. Účastníkům nevzniká právo dárky reklamovat.

V. Vyloučení z Akce

1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce.

2. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k. 

3. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Účastí v Akci vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly Akce, zavazuje se je plně dodržovat. Správcem osobních údajů je společnost Facebook/ Instagram a Organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně u výherců soutěže.

2. Výherci soutěže udělují Organizátorovi osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresa (dále jen „Údaje“), a to výhradně pro účely zaslání výher této Akce. Po skončení akce a odeslání výhry jsou poskytnuté údaje evidovány pouze v historii komunikace společnosti Facebook/Instagram.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Organizátor touto Akcí nepřebírají vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.

2. Organizátor si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce oznámením na webu Akce.

3. Vyobrazení dárků na komunikačních materiálech Akce (FB příspěvek, web apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě dárků.

4. Organizátor oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu provozovny Organizátora: Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k.Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry.

5. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat

6. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

7. Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.

Tato pravidla jsou účinná od 28.07.2021